ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Мокринчук Ольга Ігорівна

Статус:

Відкликано

Дата:

25.02.2020

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № *695/01-04/2020
Про схвалення проєкту додаткової угоди до Договору про співробітництво територіальних громад

ПРОЄКТ

УКРАЇНА
НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
об’єднаної територіальної громади
Коломийського району Івано-Франківської області
сьоме демократичне скликання
(                сесія)
 
РІШЕННЯ
 

від ___.03.2020 року № __-___________/2020
с. Нижній Вербіж

Про схвалення проєкту додаткової
угоди до Договору про співробітництво
територіальних громад

Відповідно до статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», керуючись пунктом 4.2. Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування повноважень окремих завдань від 25.07.2019 року (внесений до Реєстру Мінрегіону 08.08.2019) між Нижньовербізькою сільською радою ОТГ та Печеніжинською селищною радою ОТГ, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Нижньовербізька сільська рада ОТГ
 
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити проєкт додаткової угоди №1 до Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування повноважень окремих завдань від 25.07.2019 року (внесений до Реєстру Мінрегіону 08.08.2019) між Нижньовербізькою сільською радою ОТГ та Печеніжинською селищною радою ОТГ (далі – Додаткова угода) в редакції, що додається.
2. Доручити сільському голові Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади М’якущаку Ярославу Юрійовичу  до 01 жовтня 2020 року підписати Додаткову угоду, вказану у пункті 1 цього рішення.
3. При внесенні змін до бюджету Нижньовербізької  сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік передбачити відповідні видатки на виконання даної додаткової угоди.
4.  Установити, що Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади надсилає Міністерству розвитку громад та територій України для внесення змін до реєстру про співробітництво територіальних громад Додаткову угоду, вказану у пункті 1 цього рішення, упродовж трьох робочих днів після його підписання.
5. Організацію виконання рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Ольгу Олексюк.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, сільського господарства, підприємництва, транспорту і зв’язку, житлово-комунального господарства та комунальної власності (М.  Назарук).
 
Сільський голова   ОТГ                                                                          Ярослав М’якущак


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сільської ради ОТГ
від ___.03.2020 р. №_______/2020

 
Додаткова угода №1
 про внесення змін до Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування повноважень окремих завдань від 25.07.2019 року (внесений до Реєстру Мінрегіону 08.08.2019)
 
с. Нижній Вербіж                                                                                       __________2020 року
 

Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади в особі сільського голови М’якущака Ярослава Юрійовича, що надалі іменується Сторона 1, та Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіально громади в особі селищного голови Довірака Ігоря Васильовича, що надалі іменується Сторона 2, а разом іменуються Сторони, вирішили укласти цю Додаткову угоду №1 про внесення змін про наступне:

 1. Керуючись пунктом 4.2. Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування повноважень окремих завдань від 25.07.2019 року, зареєстровано Мінрегіоном у Реєстрі про співробітництво територіальних громад 08.08.2019 (далі – Договір), рішенням сесії Нижньовербізької сільської ради ОТГ від 23 липня 2019 року №1290- ХХХІІ/2019 «Про схвалення проекту договору про співробітництво» та рішенням сесії Печеніжинської селищної ради ОТГ ____________, Сторони на підставі взаємної згоди вирішили:
  1. у пункті 2.2.2. слова та цифри «2 (два) роки, починаючи із 01 січня 2020 року» замінити на «3 (три) роки, починаючи із 01 жовтня 2020 року».
  2. пункт 3.1.1. викласти у наступній редакції «Вивіз сміття здійснюється із території населених пунктів Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади Коломийського району Івано-Франківської області».
  3. пункт 3.1.4. викласти у наступній редакції «Обсяг сортованих побутових відходів, що приймає Сторона 2 за цим Договором становить не менше 30 метрів кубічних на місяць».
  4. пункт 3.1.5. викласти у наступній редакції «Строки прийому сортованих побутових відходів, що визначені у пункті 3.1.4. Договору – перший, другий, третій вівторок кожного місяця».
  5. пункт 3.3. викласти у наступній редакції «Виконання завдань визначених у п. 2.1. цього Договору здійснюється безоплатно.
  6. пункт 6.2. викласти у наступній редакції «Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України та у випадках, передбачених цим Договором, а саме:
   1. у випадку відмови від співробітництва Стороною 2 до закінчення строку визначеного у пункті 2.2.2. Договору Сторона 2 компенсує Стороні 1 вартість внеску співфінансування проєкту, відповідно до  Угоди про співробітництво у рамках програми міжнародної технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE), що отримала Сторона 2 від Глобал Ком’юнітіз, а саме за Договором про внесок в натуральній формі матеріали, товари або послуги у розмірі 625 000 грн., шляхом перерахування вказаних коштів на рахунок Сторони 1 у строк до 30 днів з дня припинення співробітництва у встановленому Законом України «Про співробітництво територіальних громад» порядку. 
   2. у випадку невиконання Стороною 2 умов Договору визначених пунктом 3.1.4. та нездійснення співробітництва протягом поточного місяця, Сторона 2 здійснює оплату утилізації та знешкодження сортованих побутових відходів у кількості не менше 30 м. куб. не пізніше 10 числа місяця, що наступає за звітним, шляхом перерахування коштів на рахунок Сторони 1, беручи до уваги вартість тарифу для захоронення ТПВ, встановленого на території Сторони 2. При цьому цей пункт застосовується і у випадку початку процедури припинення співробітництва ініційованого Стороною 2».
2. Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади надсилає один примірник цієї Додаткової угоди до Мінрегіону для внесення її до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж 10 (десяти) робочих днів після підписання її Сторонами.
3. Ця Додаткова угода складена українською мовою на 2 (двох) аркушах у кількості три (три) примірники, з розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, що мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної Сторони.
4. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору та набирає чинності з моменту реєстрації у Мінрегіоні.
5. Усі інші умови Договору залишаються без змін.
 
Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи Сторін
Сторона 1
 
Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади
78218, вул. Довбуша, буд. 1, село Нижній Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська область
Код ЄДРПОУ 04354083
р/р UA
тел. 03433 90010, e-mail: nwerbizh@ukr.net
 
Нижньовербізький сільський голова
 
____________________ Я. М’якущак
 
______________2020 року
Сторона 2
 
Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної громади
78274, вул. Незалежності, буд. 15, смт. Печеніжин, Коломийський район Івано-Франківська область
Код ЄДРПОУ 40157459
р/р UA
тел. 03433 64540, e-mail: pechenizhyn_s_rada@ukr.net
 
 
Печеніжинський селищний голова
 
______________________ І. Довірак
 
______________ 2020 року